:: Profil   :: Naše služby   :: Referencie   :: Novinky   :: Kontakt

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

 

:: spravodajstvo ...

Informácie - Právne a iné požiadavky

  

Flash správy:

- Zmeny ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ITAF 16949:2016

- Nový Zákon o odpadoch č.79/2015 platný od 1.1.2016 (aj s obalmi)

- Očakávaná zmena OHSAS 18001 na ISO 45001:2016

 

Dôležité predpisy:

 

> Zákonník práce, Zákon BOZP, Zákon O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon O ochrane osobných údajov, Zákon O archívoch a registratúrach, Zákon o odpadoch a o obaloch, Úrad nor., metrol. a skušobníctva SR, Vyhláška O meradlá, Chemický zákon, Vyhláška Elektrozariadenia a elektroodpad

...

 

Normy:

 

> ISO 9001

1.proces revízie normy ISO 9001 a prechodné obdobie (3 roky do 15.09.2018),

2.štruktúra noriem systémov manažérstva podľa ANNEX SL,

3.zmeny v norme STN EN ISO 9001:2015 [ISO 9001:2015],

4.porovnanie noriem STN EN ISO 9001:2015 [ISO 9001:2015] a STN EN ISO 9001:2008 [ISO 9001:2008],

5.komentovaný výklad normy STN EN ISO 9001:2015 [ISO 9001:2015] s príkladmi aplikácie,

zásady manažérstva kvality, procesný prístup - princíp P-D-C-A,

riadenie so zohľadnením rizík a príležitostí viď. ISO 31000,

vzťah s ostatnými normami systému manažérstva, 

predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície,

kontext organizácie, vodcovstvo, plánovanie,

podpora a riadenie vedomostí a kompetencií,

prevádzka a outsourcing,

hodnotenie výkonnosti a auditovanie systému manažérstva, zlepšovanie,

6.nové požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],

7.príprava zavedenia novej normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],

rozdielová analýza, akčný plán prechodu

> ISO 14001

Väčšie zameranie na proaktívny prístup

 

Dôraz na zohľadnenie životného cyklu produktov a služieb

Zvažovanie environmentálnych vplyvov produktov a služieb od návrhu po likvidáciu

 

Environmentálna výkonnosť

Monitorovanie a analýza ukazovateľov. Zlepšovanie ukazovateľov env. výkonnosti

 

 

> OHSAS 18001 plánovaná zmena na ISO normu:

 

Čo je norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 je medzinárodný štandard, ktorý špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zámerom normy je uľahčiť organizáciám riadiť riziká BOZP a zlepšovať vlastnú výkonnosť BOZP prevenciou proti zraneniam a chorobám z povolania.

 

Pre koho je norma ISO 45001 určená?

Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.

Normu ISO 45001 môže používať akákoľvek organizácia bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie a rozsah podnikania.

 

V akej fáze je revízia normy ISO 45001 ?

Norma ISO 45001 je momentálne vo fáze návrhu ISO/DIS 45001:2016 a bola predložená na pripomienkovanie.

 

> ISO/TS 16949

IATF 16949:2016 nové vydanie

V nadväznosti na revidovanie normy ISO 9001:2015 bola revidovaná aj norma ISO/TS 16949.

Nová norma bola vydaná pod označením IATF 16949:2016 First Edition a nahrádza normu ISO/TS 16949:2009.

Napriek tomu, že norma IATF 16949 už nie je ISO normou, mala by byť implementovaná súčasne s normou ISO 9001:2015 ako jej rozšírenie a nie ako samostatný systém manažérstva.

Normu je možné jednoducho integrovať s ostatnými revidovanými normami systémov manažérstva, pretože má rovnakú štruktúru a kľúčové texty podľa Annex SL.

Prechodné obdobie pre zavedenie požiadaviek tejto normy do systémov manažérstva podľa stratégie IATF je do 14. septembra 2018.


> SA 8000, > ISO 22000, > ISO 27000, > ISO 13485, > ISO 50001, > ISO 31000 ...

 

AQK servis:

- Smernica PPO , Smernica OPO, Smernica RP, Smernica POU, Smernica BOZP

 

Vzory dokumentov:

 

- Príručka IMS, Politika IMS, Ciele kvality, Environmentálne ciele, Ciele BOZP

- Registre a databázy

- Prevádzkové postupy/poriadky, Pracovné a technologické postupy

a iné